ZHWEAR

سال ٢٠٢٠ مهم ترین سال در تاريخ فعالیت پوشش ژ بود. در يك سال چالش برانگیز برای تمام جهان، پوشش ژ تلاش كرد تا كاری متفاوت انجام دهد. و مرزها را با طراحی پوشاكی كه بيش از انتظار اوليه بود ، پيش ببرد. ‎اين چشم انداز همراه با كارهايی كه در پشت صحنه انجام می شود به سالی مهم برای خانواده ی ژ تبديل شده است . ‎پوشش ژ زين پس با واقعيت رو به رو خواهد شد …