REALITY

REALITY

عقيده می تواند عقيده ی من باشد. اما واقعيت نمی تواند واقعيت من باشد. واقعيت متعلق به هيچكس نيست ، براي همين است كه هميشه بر سر عقيده ميجنگند ، نه بر سر واقعيت…! آخرين سلاح و آخرين نجات واقعی بودن است . نزدیکی هرچه بیشتر هویت ما به واقعیت باعث ایجاد فضای صمیمی تر و نزدیک تر بین ما و شما خواهد بود که هدف اصلی ما هم برای جلب رضایت شما همین است.

ZHWEAR

سال ٢٠٢٠ مهم ترین سال در تاريخ فعالیت پوشش ژ بود. در يك سال چالش برانگیز برای تمام جهان، پوشش ژ تلاش كرد تا كاری متفاوت انجام دهد. و مرزها را با طراحی پوشاكی كه بيش از انتظار اوليه بود ، پيش ببرد.
‎اين چشم انداز همراه با كارهايی كه در پشت صحنه انجام می شود به سالی مهم برای خانواده ی ژ تبديل شده است .
‎پوشش ژ زين پس با واقعيت رو به رو خواهد شد …

ZHWEAR

ZHTEAM

ZHTEAM

زمان طي شد …
و خوشبختانه افرادی با خط فكری یکسان و خلاق و متخصص کنارهم قرار گرفتند تا با همكاری و هدف گذاری های مشخص برای مقصدی مشخص حركت كنند.