عقیده می تواند عقیده ی من باشد. اما واقعیت نمی تواند واقعیت من باشد. واقعیت متعلق به هیچکس نیست، برای همین است که همیشه بر سر عقیده می جنگند، نه بر سر واقعیت...!

آخرین سلاح و آخرین نجات واقعی بودن است. نزدیکی هرچه بیشتر هویت ما به واقعیت باعث ایجاد فضای صمیمی تر و نزدیک تر بین ما و شما خواهد بود که هدف اصلی ما هم برای جلب رضایت شما همین است.